Vi ser det som en viktig rolle å kunne støtte lokale lag og foreninger, samt enkeltutøvere innen idrett, kultur eller frivillig arbeide. Aller helst skulle vi gitt til alle innenfor disse kategoriene, men vi må prioritere mellom alle de søknadene som kommer. Aktiviteter rettet mot barn og unge vil f.eks være prioritert.

Vi har nedfelt i våre retningslinjer at en del av årets overskudd skal kanaliseres tilbake til lokalsamfunnet, noe som i dag hovedsaklig skjer gjennom sponsoravtaler og vårlige gaveutdeling. Gaver innvilges av bankens styre. Hovedutdelingen av gaver foregår etter en åpen søknadsrunde i slutten av januar/februar hvert år. Denne utlyses på bankens nettsider og i sosiale medier. For øvrig støtte/bidrag gjennom året bør man søke minst to måneder før tiltaket man trenger penger til. Vår sponsorstrategi går hovedsaklig ut på å støtte aktiviteter blant barn og unge, med fokus på idrett og kultur.

Per idag har vi sponsoravtale med ca 30 organisasjoner i vårt lokalmiljø og er glade for at vi kan gi disse betydelige bidragene i oppbyggingen og utviklingen av en svært viktig del av lokalmiljøets mangfold - og få være en lokal støttespiller.

Hvordan søke?
Vi foretrekker å motta søknader på; e-post. Disse kan sendes til post@hjartdalbanken.no
Til tider er pågangen ganske stor, og det tar tid å vurdere alle søknader seriøst.

Pass på å få med følgende:

- Informasjon om søker. Anta at vi ikke vet noe om dere/deg.
- Forklar grundig hva det søkes om penger til. Oppgi gjerne hvor mye penger dere (realistisk) håper på. Vi kan ikke alltid innvilge alt, men det gir oss en pekepinne på rammene.
- Hva kan vi få igjen for den summen vi betaler?
- Gi oss en oversikt over økonomien. Hva slags kostnader og inntekter har dere? 
- Kontaktinformasjon til dere.


Hver enkelt søknad behandles individuelt, men vi har også noen generelle retningslinjer vi forholder oss til:
- sponsorobjektet skal ha Hjartdal og Gransherad Sparebank som sin hovedbankforbindelse.
- selv om sponsorobjektet er del av en større organisasjon, behandles kun støttesøknader med lokalt initiativ. Dette utelukker henvendelser fra tredjepart, på vegne av søker.
- prosjekter rettet mot barn og unge blir prioritert.

Det gis ikke støtte til drift av kommersielle aktører.

Sponsing er en markedsføringsaktivitet på lik linje med andre markedsføringstiltak hvor banken forventer en positiv effekt hovedsakelig i form av profilering og at laget/foreningen er en god ambassadør for banken. Dette i motsetning til bankens gavefond som er en ren utdeling av midler til allmennyttige formål.