Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Hjartdal og Gransherad Sparebank foregår i valgmøte.

Tid: Torsdag 27. februar 2019 kl. 18.00
Sted: HjartdalBanken, Saulandsvegen 418, Sauland

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år (2020-2024) og 2 varamedlemmer for 1 år (2020-2021).

Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta. 
Deltagere i møte registreres ved ankomst og det er ikke pliktig påmelding.

Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varemedlemmer velges av innskyterne. 

Hvem kan stemme og hvem er valgbare?
De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valg av innskyternes representanter til forstanderskapet. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

Liste over nåværende medlemmer og bankens vedtekter finner du her. 

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeide en valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitéens innstilling.

Forslaget må være oversendt banken senest fire uker før valgmøtet d.v.s. innen 30. januar 2020.

Forslag må inneholde følgende opplysninger:
1. Forslagsstiller navn 
2. Forslag må innholde navn,
fødselsår og dato og fullstendig adresse. 
3. Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket med "kundevalg" i bankens lokaler, på epost til kristin@hjartdalbanken.no eller ved å fylle ut skjema digitalt

Valglisten vil legges ut på bankens hjemmeside etter fristens utløp 30. januar.